ෂැන්ඩොං ලැන්බයිසයිට් අධ්‍යාපන උපකරණ සමූහය

  •   දුරකථන:+ 86-531-83530687 (ජන. අංක)
  •   විද්යුත් තැපෑල:sales@sdlbst.com
  •   ලිපිනය:අංක 88 ගොන්ගෙයිබෙයි පාර, ජිනාන්, චීනය

මාර්ගගත පණිවිඩය

අප අමතන්න

  • + 86-531-83530687
  • sales@sdlbst.com
  • පෙ.ව .8.30 - ප.ව 5:30
           සඳුදා සිකුරාදා
  • අංක 88 ගොන්ගෙයිබෙයි පාර, ජිනාන්, චීනය

පණිවුඩය